1. การเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ กรุณาแจ้ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยในแต่ละ ครั้งไม่ควรเกิน 100 คน เพื่อประโยชน์แก่ ผู้เข้าชมทุกท่าน

2. กรุณาทำจดหมายเพื่อขอเข้าเยี่ยมชม โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 เรียนผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร

2.2 วัตถุประสงค์การขอเข้าเยี่ยมชม

2.3 ระบุชื่อสถาบัน กลุ่ม คณะ หน่วยงาน หรือองค์กร ที่ขอเข้าเยี่ยมชม พร้อมจำนวน ผู้เข้าเยี่ยมชม(โปรดระบุตามจำนวนจริง) และชื่อผู้ประสานงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ (โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail)

2.4 กรณีเดินทางมาพร้อมกันโดยรถยนต์ ของทางสถาบัน หน่วยงาน หรือ องค์กรฯ กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือระบุใน จดหมายให้ชัดเจน เพราะหอศิลปฯ มีพื้นที่ จำนวนจำกัดสำหรับจอดรถบัสขนาดใหญ่ และรถตู้หลังคาสูง

2.5 หากสนใจเยี่ยมชมหรือต้องการ วิทยากรที่ให้ความรู้เฉพาะด้าน เช่น นิทรรศการ สถาปัตยกรรม การบริหารงาน หรือระบบต่างๆ ภายในอาคาร โปรดระบุ มาในจดหมายด้วย

2.6 กำหนดการเยี่ยมชม ระยะเวลาการ เยี่ยมชม และเวลาเดินทางมาถึงที่ชัดเจน โดยไม่ตรงกับวันหยุด หรือเป็นช่วงเวลาที่ หอศิลปฯ ยังไม่เปิดทำการ ( เปิดทำการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ 10.00 น.ึ 21.00 น. ปิดทุกวันจันทร์ )

2.7 รายละเอียดอื่นๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ ต่อการเยี่ยมชม

2.8 กรุณาส่งจดหมายมายัง หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรือโทรสาร. 02 - 214 6639

Group Tour

3. กรุณายืนยันการส่งจดหมายและการเยี่ยมชมที่ คุณสุดารัตน์
โทร 02 - 214 6630 - 8

4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการศึกษาจะส่งจดหมายตอบรับ หรือโทรศัพท์กลับไปยัง ผู้ประสานงานของคณะผู้เข้าเยี่ยมชม เพื่อยืนยันการเข้าเยี่ยมชม

5. หากต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเยี่ยมชม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนถึง กำหนดการเยี่ยมชมล่วงหน้า มิฉะนั้นถือว่ายืนยันตามกำหนดการเดิม

6. การเข้าชมนิทรรศการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด