getImageName('/public/img/webcontent/facilities/multihall/photo')?>
$name):?> 0) ? ' class="hide"' : '';?> src="/public/img/webcontent/facilities/multihall/photo/" />

ห้องเอนกประสงค์ (ชั้น 1) พื้นที่เอนกประสงค์ในห้องขนาด 280 ตร.ม สำหรับงานจัดเลี้ยง งานแถลงข่าว
การประชุม บรรยาย ฯลฯ จุคนประมาณ 250-300 คน