1. เป็นสถานที่ให้การศึกษาด้านศิลป
วัฒนธรรมแก่ชุมชน และประชาชน

2. เป็นพื้นที่สำหรับการเชื่อมโยงทุนเดิม
จากมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกิดองค์ความรู้
หลากหลาย

3. เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือ
ข่าย และระดมทรัพยากรในการดำเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นองค์กรส่งเสริม
สร้างโอกาส ประสานการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการหอศิลปฯ สู่ระดับมาตรฐาน
สากล

4. เป็นเวทีในการนำเสนอและบริหาร
จัดการ การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ

5. เป็นส่วนเสริมสร้างศักดิ์ศรีแก่กรุงเทพ
มหานคร สู่ความเป็นมหานครแห่งศิลป
วัฒนธรรมระดับโลก

Bacc Mission

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นโดยกรุงเทพมหานคร และอยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลป วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร