ตราสัญลักษณ์
หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร


ตราสัญลักษณ์ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่


1. สัญลักษณ์ชุดวงกลม


2. ตัวอักษรชื่อหอศิลปฯ


ความเป็นมาของตราสัญลักษณ์


กรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยประกาศเชิญชวนให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2548 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบตราสัญลักษณ์ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด 152 คน เป็นชาย 118 คน หญิง 38 คน รวมทั้งสิ้น 280 ชิ้นงาน ในจำนวนนี้เป็นผลงานของในประเทศไทย 152 คน และต่างประเทศ 4 คน


ปรากฏว่า มีผู้ได้รับรางวัล 8 รายการ โดยผู้ชนะเลิศคือ นายภาคภูมิ ลมูลพันธ์ นักออกแบบอิสระ ได้เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ


แนวความคิด
ในการออกแบบและความหมาย


แนวความคิดในการออกแบบของนายภาคภูมิ คือ การสืบทอดความเป็นไทยสู่สากล เริ่มจากการตั้งโจทย์ว่า จะหาสัญลักษณ์ที่สามารถทำให้คนดูสามารถคิดไปได้ในมุมมองของตัวเองที่ต่างกันออกไป ซึ่งเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การนำรูปวงกลมมาจัดวางเพื่อสื่อความหมายให้เห็นถึงความเป็นไทย โดยสามารถมองเป็นทิวทัศน์วัดวาอาราม และเป็นแสงสีของกรุงเทพสมัยใหม่ได้ในเวลาเดียวกัน เหมือนกับเป็นการแนะนำศิลปะสมัยใหม่ให้กับคนทั่วไป การใช้วงกลมเป็นฟอร์มที่เรียบง่าย ไม่เป็นการสร้างความรู้สึกต่อศิลปะให้เป็นเรื่องยากและไกลตัว อีกทั้งการทำให้รูปวงกลมมาซ้อนทับกันนั้นเปรียบเสมือนพื้นที่ของหอศิลปฯ ที่เกิดจากการรวมตัวเข้ามาทำกิจกรรมของผู้คนอีกด้วย


Logo
 

ตราสัญลักษณ์และระบบการใช้งานได้รับการพัฒนาโดย นายสันติ ลอรัชวี และสำนักออกแบบแพรคทิเคิล (Practical Studio) ซึ่งนำมาใช้งานทางการสื่อสารขององค์กร อย่างที่เห็นในปัจจุบัน


(เนื้อหาหลังจากนี้ ตามหนังสือคู่มือตราสัญลักษณ์หอศิลปฯ หน้า 2-4)