คณะกรรมการ
มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร


หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ประธานกรรมการ


นางทยา ทีปสุวรรณ
รองประธานกรรมการ


นางพงศ์ศักดิฐ์ เสมสันต์
รองประธานกรรมการ


นายทวีศักดิ์ เดชเดโช
รองประธานกรรมการ


นางนินนาท ชลิตานนท์
กรรมการ


นายกฤษฎา กลันทานนท์
กรรมการ


นางตรึงใจ บูรณสมภพ
กรรมการ


นายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที
กรรมการ


ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์
กรรมการ


นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
กรรมการ


นายภราเดช พยัฆวิเชียร
กรรมการ


ศ. ปรีชา เถาทอง
กรรมการ


นายสมศักดิ์ จันทวัฒนา
กรรมการและเหรัญญิก


นายบุญช่วย โกษะ
กรรมการและเลขานุการ