ปฏิญญากรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านศิลปวัฒนธรรม


นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีการจัดทำและลงนามความตกลงในปฏิญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรมขึ้น ซึ่งเป็นผลพวงจากการรณรงค์ให้ได้มาซึ่งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนี้ ได้รับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฝ่ายรณรงค์และเครือข่ายการมีส่วนร่วม เนื่องจากเห็นว่าร่างปฏิญญาศิลปวัฒนธรรมเป็นก้าวแรกที่จะเป็นแนวทางให้ทั้งสองฝ่าย คือ กรุงเทพมหานคร (ภาครัฐ) และองค์กรศิลปะ (เอกชน) แสวงหาความร่วมมือกันที่จะพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมให้ดียิ่งขึ้น และต้องเร่งให้การสนับสนุนทางทั้งในส่วนการสร้างสรรค์ และงานวิจัยวิชาการ


Declaration

หลังจากที่ได้วางแนวทางการยกร่างฯ โดยการรวบรวมผลงานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนพันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ของหอศิลปฯ รวมทั้งพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการลงนาม ใน “ปฏิญญาว่าด้วยเรื่องข้อตกลงความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างกรุงเทพมหานครและพันธมิตรด้านศิลปวัฒนธรรม” เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548 ณ อุทยานเบญจศิริ


Declaration
 

ปฏิญญาว่าด้วยเรื่อง
ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร
ระหว่าง กรุงเทพมหานคร
และพันธมิตรด้านศิลปวัฒนธรรม


1. ศิลปะสามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน เราจะร่วมกันสนับสนุนและปกป้องพลังสร้างสรรค์ของศิลปินให้เป็นที่ประจักษ์ อันเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน


2. จะร่วมกันส่งเสริมให้ศิลปินและองค์กรทางศิลปะมีบทบาทนำในการให้การศึกษา พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะแก่เยาวชนทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาอย่างมีดุลยภาพระหว่างศิลปะ วิทยาการ และจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน


3. จะร่วมกันส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานศิลปะ ทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ในระดับเมือง ระดับภูมิภาคและระดับสากล


4. จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของศิลปินและองค์กรศิลปะในการดำเนินนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ และจะร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเ


5. จะร่วมกันส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรศิลปะในทุกสาขาทุกระดับ และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรี คุณธรรม ความโปร่งใส ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง


6. จะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนให้สื่อมวลชนทุกสาขานำเสนองานด้านศิลปวัฒนธรรมของเมือง เพื่อถ่ายทอดความคิด อารมณ์ และความเป็นไปของสังคมไปสู่การเรียนรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง


7. จะร่วมกันส่งเสริมโอกาสและบทบาทในการแสดงออกทางศิลปะอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ขาดโอกาสและมักถูกละเลย


8. จะร่วมกันผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสร้างหลักประกันทางด้านสวัสดิการ เพื่อสร้างความมั่นคงให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านศิลปวัฒนธรรม และจะร่วมกันดูแลปกป้องลิขสิทธิ์และสิทธิประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมมิให้ถูกละเมิด


9. จะร่วมกันเสนอแนะ ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพ ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสร้างสรรค์, ศึกษา, วิจัย และพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมของเมืองให้กว้างขวางและก้าวไกลต่อไป